Khóa học kế toán xây lắp, xây dựng

Khoá học xây lắp xây dựng

1. Học lý thuyết nâng cao về các hoạt động liên quan đến kế toán xây lắp ,xây dựng

- Lý thuyết nâng cao về thực tiễn kế toán doanh nghiệp xây lắp, xây dựng (kế toán nhập xuất nguyên vật liệu, kế toán tiền lương, khấu hao TSCĐ, tính định mức chi phí   sản xuất, bảng phân bổ chi phí sản xuất, bảng tính giá thành chi tiết cho từng công trình xây lắp ,xây dựng hoàn thành, xác định kết quả kinh doanh,...trong một doanh nghiệp xây lắp, xây dựng).

- Tổ chức tốt công tác chứng từ, tài khoản, sổ sách và hình thức kế toán phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp,xây dựng.

-  Làm kế toán xây lắp chi tiết đến tổng hợp (hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các sổ chi tiết, sổ cái, các báo cáo tổng hợp, cách lập báo cáo tài chính và quyết toán Thuế GTGT & thuế TNDN cuối năm,...tại doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách hiệu quả nhất.

 

Khóa học xây lắp xây dựng

Khóa học xây lắp xây dựng

2 . Quy trình kế toán thuế trong doanh nghiệp xây lắp , xây dựng

  Quy trình 1: Giai đoạn xin giấy phép kinh doanh: (cơ bản)

  Quy trình 2: Giai đoạn tiền hoạt động: (cơ bản)

  Quy trình 3: Giai đoạn hoạt động

  •  Hoá đơn, chứng từ:

          -  Cách viết , lập hoá đơn chứng từ

          -  Sử dụng hoá đơn chứng từ

          -  Báo cáo tình hình sử dụng và thanh quyết toán hoá đơn

          -  Cập nhật hóa đơn chứng từ vào sổ sách

       Hình thức ghi sổ 4 hình thức ( Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái, Nhật ký chứng từ) .Mẫu sổ của Nhật ký chung gồm:

  • Sổ tổng hợp:

          -  Sổ NKC

          -  Sổ Cái

  • Sổ chi tiết:

            1. Sổ quỹ TM: chỉ theo dõi sự biến động của TM là VNĐ

            2. Sổ theo dõi TM, TG là ngoại tệ

            3. Sổ tiền gửi: chỉ theo dõi sự biến động của TG là VNĐ

            4. Theo dõi thuế GTGT, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà  nước về thuế GTGT

           - Còn phải nộp thuế khi thuế đầu ra lớn hơn đầu vào

           - Nộp thừa hay còn được khấu trừ khi thuế đầu ra nhò hơn đầu vào

5. Sổ chi tiết vật tư CCDC, sản phẩm HH theo dõi sự biến động chi tiết cho từng loại vật liệu CCDC, sản phẩm vật liệu hàng hóa.

            6. Sổ TSCĐ: theo dõi biến động Tài Sản hiện có của DN

            7. Sổ chi tiết thanh toán: theo dõi công nợ phải thu 131, phải trả 331.

            8. Sổ lương DN: theo dõi thông tin sơ bộ của CNV theo từng bộ phận.

            9. Sổ nhật ký bán hàng

          10. Sổ nhật ký mua hàng

          11. Sổ chi tiết tiền vay

………………………………………

Cuối tháng:

- Lương và trả lương cho các bộ phận

- Phân bổ chi phí ngắn hạn dài hạn

- Tính Trích khấu hao TSCĐ

- Lập báo cáo thuế tháng (Phần mềm HTKK thuế)

- Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị ( theo yêu cầu)

Cuối quý:

- Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý (Phần mềm HTKK thuế)

- Lập tờ khai thuế TNCN quý

Công việc cuối năm:

LẬP HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

- Bảng Cân Đối Kế Toán

- Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Kinh Doanh

- Bảng Cân Đối Số Phát Sinh

- Quyết toán Thuế TNDN

- Quyết toán Thuế TNCN

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách

- Thuyết Minh Báo cáo tài chính

- Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ (Trực tiếp, gián tiếp)

3. Phương pháp đào tạo:

- Học viên đươc hướng dẫn trực tiếp trên hệ thống sổ sách, chứng từ thực tế của các doanh nghiệp giống một người kế toán đang làm việc thực sự.

- Thực hành kế toán trên các phần mềm của các công ty phần mềm lớn.

- Mỗi lớp học kế toán xây dựng tối đa 10 học viên - được hướng dẫn bởi giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình,tận tâm.

4. Kết quả

Sau khóa học học viên sẽ:

- Nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp ,xây dựng ( Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình ... trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp ,xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một  doanh  nghiệp  xây dựng ,xây lắp tự thi công và giao thầu phụ ...)

- Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp ,xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,...trong doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách thuần thục)

- Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp,xây dựng có hiệu quả nhất.

- Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp,xây dựng tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp,xây dựng .

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN 24H

Địa chỉ: VP: Tầng 6, số 12 Phố Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Email: ketoan24h.edu.vn@gmail.com, hocvienketoan24h@gmail.com

Hotline: 0983.125.890 / 0243.511.8057

Website: Ketoan24h.edu.vn, hocvienketoan24h.com